جراحی بینی کج + دکتر پریسا قاسمی

جراحی بینی کج

کج بودن بینی ، زمانی رخ خواهد داد که این عضو در یک راستای صاف و عمودی قرار نداشته باشد. درجه این منحرف بودن می

ادامه مطلب